01.png

Zmluvné a záväzkové právo

V rámci našich skúsenosti získaných účasťou na viacerých významných projektoch Vám vieme pripraviť potrebné zmluvné podklady podľa Vašich predstav garantujúc Vám maximálnu zákonnú ochranu Vašich oprávnení, mysliac pritom na podstatné právne následky a detaily, ktoré zo záväzkovoprávneho vzťahu častokrát môžu vzniknúť.

02.png

Zastupovanie v konaní

Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.. Vám poskytne plnohodnotné zastupovanie a ochranu Vašich práv v rámci súdnych ako aj mimosúdnych rokovaní, zastupovanie pred súdmi, orgánmi štátnej správy, samosprávy ako aj v rámci rokovaní s inými subjektmi súkromného práva alebo verejného práva.

03.png

Právo obchodných spoločností

Poskytneme Vám kvalifikované právne poradenstvo pri založení a vzniku ktorejkoľvek formy obchodnej spoločnosti, družstva, občianskeho združenia, neziskovej organizácie, nadácie ako aj poradenstvo pri založení akejkoľvek formy zahraničnej spoločnosti vrátane vytvorenia optimálnej štruktúry.

04.png

Európske a medzinárodné právo

Pri riešení právnych problémov pracujeme okrem judikatúry slovenských a českých súdov aj s judikatúrou európskou. Zmluvy so zahraničnými partnermi Vám nastavíme v kontexte európskych alebo medzinárodných právnych predpisov, resp. medzinárodných pravidiel INCOTERMS.

Pôsobenie
20.07
2018

Sme radi, že Vás aj touto cestou vieme informovať ohľadne rozsiahlej analýzy vypracovanej Svetovou bankou týkajúcej sa podnikateľského prostredia okrem iného aj na území Slovenskej republiky, na ktorej sa podieľaľa aj naša advokátska kancelária, http://www.doingbusiness.org/EU2

01.06
2016

S účinnosťou od 1.6.2016 sa naša kancelária stala členom medzinárodného združenia advokátskych kancelárií, European Lawyers Group. Na základe nášho členstva v danej organizácií vieme účinne a promtne poskytnúť kvalitnú právnu pomoc našim klientom aj vo vzťahu k zahraničiu.

European Lawywers Group