Základnou filozofiou našej advokátskej kancelárie je poskytovanie vysoko kvalifikovaného právneho poradenstva, profesionálny prístup k problémom klienta, rýchle spracovanie zadaných problémov a kreatívnosť riešení, za čo všetko vďačíme kvalitným ľudom tvoriacich náš právny tím.

Partneri kancelárie:

JUDr. Martin Vasiľ, partner

martin-vasil.jpg

 

Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2008. Pôsobil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií JUDr. Jitky Hasíkovej v Bratislave so zameraním sa na oblasť obchodného práva a oblasť ekonomickej trestnej činnosti a od polovice roku 2009 pôsobil ako

advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií JUDr. Klaudie Azariovej v Košiciach so špecializáciou najmä v oblasti obchodného práva. Po absolvovaní advokátskych skúšok a zápise do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pôsobí ako advokát od roku 2011, pričom od roku 2012 vykonáva advokátsku prax ako spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. Plynulo hovorí slovensky a anglicky, pasívne nemecky a poľsky.

V rámci svojej praxe má bohaté skúsenosti najmä v týchto oblastiach:

 • Poradenstvo pri viacerých developerských projektoch najmä z pohľadu prípravy kompletnej zmluvnej dokumentácie
 • Účasť na viacerých due dilligence, fúzie a akvizície
 • Príprava a realizácia viacerých transakcií s nehnuteľnosťami za účelom výstavby rôznych komplexov, a to aj na strane predávajúcich a kupujúcich
 • Riešenie medzinárodných obchodných transakcií, súdne spory s cudzím prvkom v rámci Európskej únie ako aj mimo nej
 • Založenie a nastavenie viacerých medzinárodných holdingových štruktúr so zahraničnou majetkovou účasťou
 • Súdna sporová agenda

 

JUDr. Tomáš Šimonovič, partner

tomas-simonovic.jpg

 

Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2008. Po ukončení štúdia pôsobil ako podnikový právnik v stavebnej spoločnosti. Od začiatku roku 2009 pôsobil ako advokátsky koncipient v poprednej advokátskej kancelárii v Bratislave so zameraním na oblasť obchodného práva, akvizícií a fúzii. Od roku 2013 vykonáva advokátsku prax ako spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. Plynulo hovorí slovensky a anglicky, pasívne poľsky.

 

V rámci svojej praxe má bohaté skúsenosti najmä v týchto oblastiach:

 • Vymáhanie pohľadávok
 • Právo cenných papierov a zmluvné právo
 • Účasť na viacerých due dilligence
 • Vnútroštátne a cezhraničné fúzie, akvizície
 • Riešenie medzinárodných obchodných transakcií, súdne spory s cudzím prvkom v rámci Európskej únie
 • Založenie a nastavenie viacerých medzinárodných holdingových štruktúr so zahraničnou majetkovou účasťou
 • Súdna sporová agenda


Advokáti:

Mgr. Jakub Orság, advokát

jakub-orsag.jpg

 

Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2012. Počas štúdia pôsobil ako právny asistent v advokátskej kancelárií AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. v Košiciach a po ukončení štúdia ďalej ako advokátsky koncipient so zameraním na oblasť obchodného práva a právnu úpravu nehnuteľností. Od roku 2013 tvorí súčasť tímu Advokátskej kancelárie VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. Plynulo hovorí slovensky a anglicky, pasívne francúzsky.

 

V rámci svojej praxe sa zameriava najmä na nasledovné oblasti:

 • Poradenstvo k právnej úprave obchodných spoločností a príprava korporátnej zmluvnej dokumentácie ako aj zmlúv s obchodnými partnermi
 • Príprava právnych podkladov k developerským projektom, právny audit vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
 • Spoluúčasť na due dilligence, fúzie a akvizície
 • Poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok, civilná a trestná zodpovednosť dlžníkov
 • Súdna sporová agenda so zameraním na civilné, obchodnoprávne a pracovnoprávne spory
 • Ochrana práv účastníkov exekučného konania, na strane oprávneného alebo povinného

JUDr. Katarína Lacková, advokát

Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2008. Po ukončení štúdia pôsobila ako advokátsky koncipient v kancelárií Bartošík Šváby, Bratislava. Od roku 2016 tvorí súčasť tímu Advokátskej kancelárie VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. Plynulo hovorí slovensky anglicky a francúzsky.

V rámci svojej praxe sa zameriava najmä na nasledovné oblasti:

 • Poradenstvo k právnej úprave obchodných spoločností a príprava korporátnej zmluvnej dokumentácie ako aj zmlúv s obchodnými partnermi
 • Spoluúčasť na due dilligence, fúzie a akvizície


Právnici:

JUDr. Maroš Gondek, advokátsky koncipient

maros-gondek.jpg

 

 

V súčasnosti absolvent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, na ktorej ukončil v roku 2015 magisterský študijný program. Počas štúdia absolvoval „Kliniku pracovného práva“ a „Kliniku obchodného práva“, zamerané na praktickú realizáciu pracovného a obchodného práva. V priebehu štúdia pôsobil ako právny asistent v Advokátskej kancelárii H&H partners, s.r.o., pričom od mája 2013 pôsobí ako právny asistent v Advokátskej kancelárii VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.. Plynulo hovorí slovensky a nemecky, pasívne anglicky.

 

 

V rámci advokátskej kancelárie zabezpečuje:

 • prípravu rôznych právnych písomností, podaní, zmlúv, analýz
 • komunikácia so súdmi, štátnymi orgánmi, tretími osobam

Mgr. Filip Šoltýs, advokátsky koncipient

filip-soltys.jpg

 

V súčasnosti absolvent štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Absolvoval ročnú odbornú stáž v mimovládnej organizácii Poradňa pre občianske a ľudské práva na základe výberu do pilotného ročníka projektu „Stážová klinika“ na Právnickej fakulte UPJŠ. Počas štúdia absolvoval „Kliniku pracovného práva“ zameranú na realizáciu práva a na získanie praktických zručností. Od decembra 2013 je členom tímu Advokátskej kancelárie VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. Zúčastnil sa finále česko-slovenskej obchodnoprávnej súťaže LAW GAMES 2013 a počas štúdia mu bolo opakovane udelené prospechové štipendium za vynikajúce študijné výsledky. Ovláda slovenský, anglický a nemecký jazyk.

 

 

V rámci advokátskej kancelárie zabezpečuje:

 • prípravu rôznych právnych písomností, podaní, zmlúv, analýz
 • komunikácia so súdmi, štátnymi orgánmi, tretími osobami
 • administratívny chod kancelárie

Mgr. Nicole Babincová, advokátsky koncipient

Mgr. Veronika Šebestová, advokátsky koncipient
Právni asistenti:

Jakub Stašák