Základnou filozofiou našej advokátskej kancelárie je poskytovanie vysoko kvalifikovaného právneho poradenstva, profesionálny prístup k problémom klienta, rýchle spracovanie zadaných problémov a kreatívnosť riešení, za čo všetko vďačíme kvalitným ľudom tvoriacich náš právny tím.

Vasil

partner

JUDr. Martin Vasiľ

vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2008. Pôsobil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií JUDr. Jitky Hasíkovej v Bratislave so zameraním sa na oblasť obchodného práva a oblasť ekonomickej trestnej činnosti a od polovice roku 2009 pôsobil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií JUDr. Klaudie Azariovej v Košiciach so špecializáciou najmä v oblasti obchodného práva.

pracovné skúsenosti

Po absolvovaní advokátskych skúšok a zápise do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pôsobí ako advokát od roku 2011, pričom od roku 2012 vykonáva advokátsku prax ako spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.


Jazykové znalosti

Plynulo hovorí slovensky a anglicky, pasívne nemecky a poľsky.

V rámci svojej praxe má bohaté skúsenosti najmä v týchto oblastiach:

 • Poradenstvo pri viacerých developerských projektoch najmä z pohľadu prípravy kompletnej zmluvnej dokumentácie
 • Účasť na viacerých due dilligence, fúzie a akvizície
 • Príprava a realizácia viacerých transakcií s nehnuteľnosťami za účelom výstavby rôznych komplexov, a to aj na strane predávajúcich a kupujúcich
 • Riešenie medzinárodných obchodných transakcií, súdne spory s cudzím prvkom v rámci Európskej únie ako aj mimo nej
 • Založenie a nastavenie viacerých medzinárodných holdingových štruktúr so zahraničnou majetkovou účasťou
 • Súdna sporová agenda

partner

JUDR. TOMÁŠ ŠIMONOVIČ

vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2008.

pracovné skúsenosti

Po ukončení štúdia pôsobil ako podnikový právnik v stavebnej spoločnosti. Od začiatku roku 2009 pôsobil ako advokátsky koncipient v poprednej advokátskej kancelárii v Bratislave so zameraním na oblasť obchodného práva, akvizícií a fúzii. Od roku 2013 vykonáva advokátsku prax ako spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.


Jazykové znalosti

Plynulo hovorí slovensky a anglicky, pasívne poľsky.

Vasil

V rámci svojej praxe má bohaté skúsenosti najmä v týchto oblastiach:

 • Vymáhanie pohľadávok
 • Právo cenných papierov a zmluvné právo
 • Účasť na viacerých due dilligence
 • Vnútroštátne a cezhraničné fúzie, akvizície
 • Riešenie medzinárodných obchodných transakcií, súdne spory s cudzím prvkom v rámci Európskej únie
 • Založenie a nastavenie viacerých medzinárodných holdingových štruktúr so zahraničnou majetkovou účasťou
 • Súdna sporová agenda
Vasil

Advokát

MGR. JAKUB ORSÁG

vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2012. Počas štúdia pôsobil ako právny asistent v advokátskej kancelárií AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. v Košiciach

pracovné skúsenosti

Po ukončení štúdia ďalej ako advokátsky koncipient so zameraním na oblasť obchodného práva a právnu úpravu nehnuteľností. Od roku 2013 tvorí súčasť tímu Advokátskej kancelárie VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.


Jazykové znalosti

Plynulo hovorí slovensky a anglicky, pasívne francúzsky.

V rámci svojej praxe má bohaté skúsenosti najmä v týchto oblastiach:

 • Poradenstvo k právnej úprave obchodných spoločností a príprava korporátnej zmluvnej dokumentácie ako aj zmlúv s obchodnými partnermi
 • Príprava právnych podkladov k developerským projektom, právny audit vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
 • Spoluúčasť na due dilligence, fúzie a akvizície
 • Poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok, civilná a trestná zodpovednosť dlžníkov
 • Súdna sporová agenda so zameraním na civilné, obchodnoprávne a pracovnoprávne spory
 • Ochrana práv účastníkov exekučného konania, na strane oprávneného alebo povinného

Advokát

JUDR. KATARÍNA LACKOVÁ

vzdelanie

Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2008Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončila v roku 2007.

pracovné skúsenosti

V roku 2009 obhájila rigoróznu prácu na tému PPP projekty, vykonala óznu skúšku a získala titul "JUDr." V rokoch 2007-2010 pracovala ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii zameranej na poskytovanie právnych služieb zahraničným podnikateľským subjektom. Od roku 2014 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Odvtedy pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners s.r.o..


Jazykové znalosti

Plynulo hovorí slovensky a anglicky, pasívne poľsky.

Vasil

V rámci svojej praxe má bohaté skúsenosti najmä v týchto oblastiach:

 • Špecializuje sa na oblasť obchodného, zmluvného práva, práva nehnuteľností a pracovného práva.
Vasil

ADVOKÁTSKA KONCIPIENTKA

MGR. NICOLE BABINCOVÁ

vzdelanie

>Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach absolvovala v roku 2015. Zúčastnila sa finále česko-slovenskej obchodnoprávnej súťaže LAW GAMES 2013. Dobrovoľnícky pracovala v tíme Poradne pre občianske a ľudské práva so sídlom v Košiciach a spoluautorsky sa podieľala na tvorbe publikácie o možnostiach a spôsoboch podávania verejných žalôb podľa slovenského práva.

pracovné skúsenosti

Absolvovala prax na Okresnej prokuratúre Košice I a na Okresnom súde v Leviciach. Pôsobila v Slovenskej správcovskej a reštrukturalizačnej, k.s. v Košiciach a následne ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii ADVISORY LAW OFFICE – Dr. Gajdoš, s.r.o. v Leviciach, a zároveň v správcovskej kancelárii G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.. V súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka v Advokátskej kancelárii VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o., a súčasne je zapísaná v zozname mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Jazykové znalosti

Plynulo hovorí slovenskom a anglickom jazyku.

V rámci svojej praxe má bohaté skúsenosti najmä v týchto oblastiach:

 • Obchodné právo: poradenstvo k právnej úprave obchodných spoločností a príprava korporátnej zmluvnej dokumentácie ako aj zmlúv s obchodnými partnermi, spoluúčasť na due dilligence, fúzie a akvizície, poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok, príprava obchodných zmlúv, komplexné právne poradenstvo pre podnikateľov v rôznych oblastiach,
 • Súdna sporová agenda: civilné, obchodnoprávne a pracovnoprávne spory,
 • Občianske právo: právo nehnuteľností, záväzkové právo, náhrada škody a bezdôvodné obohatenie, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ochrana osobnosti,
 • Trestné právo - obhajoba obvinených vo všetkých fázach trestného konania, zastupovanie poškodených,
 • Rodinné právo - rozvod, výživné, úprava styku,
 • Insolvenčné právo.

ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

MGR. FILIP ŠOLTÝS

vzdelanie

Filip absolvoval štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2015. Pocas štúdia absolvoval rocnú odbornú stáž v mimovládnej organizácii Poradna pre obcianske a ludské práva. Pocas štúdia absolvoval „Kliniku pracovného práva“ zameranú na realizáciu práva a na získanie praktických zrucností. Zúcastnil sa finále cesko-slovenskej obchodnoprávnej sútaže LAW GAMES 2013 a pocas štúdia mu bolo opakovane udelené prospechové štipendium za vynikajúce študijné výsledky.

pracovné skúsenosti

Clenom tímu Advokátskej kancelárie VASIL, ŠIMONOVIC & partners, s.r.o. je od decembra 2013, pricom najskôr pôsobil v kancelárii ako právny asistent a od roku 2015 pôsobí na pozícii advokátskeho koncipienta.


Jazykové znalosti

Plynulo hovorí slovensky a anglicky, pasívne poľsky.

Vasil

V rámci svojej praxe sa Filip zameriava najmä na tieto oblasti práva:

 • Obchodné právo: poradenstvo k právnej úprave obchodných spolocností a príprava korporátnej zmluvnej dokumentácie ako aj zmlúv s obchodnými partnermi, spoluúcast na due dilligence, fúzie a akvizície, poradenstvo pri vymáhaní pohladávok, príprava obchodných zmlúv, komplexné právne poradenstvo pre podnikatelov v rôznych oblastiach
 • Súdna sporová agenda: civilné, obchodnoprávne a pracovnoprávne spory
 • Občianske právo: právo nehnutelností, záväzkové právo, náhrada škody a bezdôvodné obohatenie, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • Trestné právo - obhajoba obvinených vo všetkých fázach trestného konania, zastupovanie poškodených
 • Rodinné právo - rozvod, výživné, úprava styku
Vasil

ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

Mgr. Dávid Danočko

vzdelanie

absolvoval štúdium na UPJŠ, ktoré ukončil v roku 2017

pracovné skúsenosti

Štúdium na UPJŠ ukončil v roku 2017. Počas štúdia pôsobil ako právny asistent v obchodnej spoločnosti Corporate Services s.r.o. a v advokátskej kancelárií Vojčík & partners. Absolvoval ročnú stáž na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky – expozitúra Košice. V roku 2016 zvíťazil spolu so svojím tímom v celoštátnej súťaži ELSA Moot Court Competition v oblasti obchodného práva. Počas svojich štúdií sa taktiež venoval publikačnej činnosti v oblasti obchodného a pracovného práva. Od decembra roku 2017 tvorí súčasť tímu Advokátskej kancelárie VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. ako advokátsky koncipient.


Jazykové znalosti

Plynulo hovorí slovensky a anglicky, pasívne ukrajinsky a nemecky.

V rámci advokátskej kancelárie zabezpečuje:

 • Súdna sporová agenda: civilné, obchodnoprávne a pracovnoprávne spory
 • Občianske právo: právo nehnutelností, záväzkové právo, náhrada škody a bezdôvodné obohatenie, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • Rodinné právo - rozvod, výživné, úprava styku

ASISTENT

Jakub Stašák

vzdelanie

študent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

pracovné skúsenosti

V súcasnosti študent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, na ktorej študuje od roku 2016. Od mája 2017 pôsobí ako právny asistent v Advokátskej kancelárii VASIL, ŠIMONOVIC & partners, s.r.o..


Jazykové znalosti

Plynulo hovorí slovensky a anglicky.

Vasil

V rámci svojej praxe sa Filip zameriava najmä na tieto oblasti práva:

 • prípravu rôznych právnych písomností, podaní, zmlúv, analýz
 • komunikácia so súdmi, štátnymi orgánmi, tretími osobám