Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. je dynamicky rozvíjajúcou sa advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby v rôznych odvetviach práva, najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, práva nehnuteľností trestného práva. Z ďalších právnych odvetví Vám poskytneme kvalifikované právne poradenstvo v oblasti daňového práva, práva duševného vlastníctva, rodinného práva ako aj v oblasti týkajúcej sa poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Právne služby Vám plnohodnotne poskytneme okrem slovenského jazyka tiež v anglickom, ruskom a francúzskom jazyku.

V záujme poskytnutia a zabezpečenia maximálnej ochrany práv a oprávnení našich klientov úzko spolupracujeme s daňovými poradcami, účtovníkmi, znalcami z rôznych odvetví znaleckej činnosti ako aj geodetickými spoločnosťami.

Našim cieľom je poskytovanie vysoko kvalifikovaného právneho poradenstva, profesionálny prístup k problémom klienta, rýchle spracovanie zadaných problémov a kreatívnosť riešení. V rámci našej činnosti v zmysle ustanovenia § 23 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov sme viazaní mlčanlivosťou v plnom rozsahu vo vzťahu k naším klientom.

Kvalitu a profesionálny prístup advokátskej kancelárie VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. oceňujú viaceré obchodné spoločnosti (národne ako aj nadnárodné), mimovládne organizácie, občianske združenia ako aj fyzické osoby, klienti advokátskej kancelárie.

Naša kancelária je členom medzinárodného združenia European Lawyers Group (http://www.european-lawyers-group.eu/)

Sme presvedčení, že naše skúsenosti a znalosti z obchodného práva a ostatných odvetví práva, ale aj skúsenosti zo súdnej siene a obchodné skúsenosti z praxe budú prínosom pre Vašu spoločnosť a veríme, že sa môžeme stať oporou a spoľahlivým partnerom vo Vašom ďalšom podnikaní.

 

JUDr. Martin Vasiľ, partner