Obchodné právo:

 • vypracovanie a posudzovanie obchodných zmlúv
 • právo obchodných spoločností (zakladanie obchodných spoločností, zápis a zmeny v obchodnom registri, vypracovanie vnútorných dokumentov spoločností, fúzie a akvizície spoločností, prevody obchodných podielov, zvyšovanie a znižovanie základného imania, zánik a  likvidácia spoločností, výmaz z obchodného registra)
 • konkurz a reštrukturalizácia
 • nekalá súťaž
 • fúzie a akvizície
 • due diligence   

Občianske právo:

 • prevody nehnuteľnosti
 • zmluvná agenda vrátané zabezpečovacích inštitútov
 • poisťovacie právo
 • zodpovednosť za škodu
 • ochrana osobnosti
 • rodinné právo vrátane majetkových práv manželov (BSM)  

Pracovné právo:

 • pracovné právo (poradenstvo, uzatváranie a ukončenie pracovného pomeru, pracovné poriadky, zodpovednosť zamestnávateľa a zamestnanca za škodu,…) 

Medicínske právo:

 • právna pomoc v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • zastupovanie pred súdmi a ostatnými orgánmi štátnej správy vrátane obhajoby v trestnom konaní v prípade spôsobenia škody, prečinu, zločinu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti   

Trestné právo:

 • trestnoprávne poradenstvo podnikateľom
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania (prípravné konanie, konanie pred súdom, vykonávacie konanie)

Finančné a daňové právo:

 • právo cenných papierov
 • bankové právo
 • burzové právo
 • právo investičných fondov a investičných spoločností
 • daňové právo

Právo k nehmotným statkom:

 • ochranné známky
 • počítačové právo (ochrana počítačových programov, problematika Internetu)
 • autorské právo
 • právo priemyselného vlastníctva

Ďalšie oblasti pôsobenia:

 • Spracovanie, prepracovanie a právne rozbory zmlúv
 • Zakladanie, zrušenie a likvidácia slovenských obchodných spoločností /aj so zahraničnou účasťou/ a obchodných spoločností podľa práva Európskej únie
 • Offshore/onshore spoločností
 • Vnútroštátne a cezhraničné zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností
 • Medzinárodný obchod a právo medzinárodného obchodu
 • Hospodárske právo
 • Rozhodcovské konanie
 • Právne vzťahy súvisiace so zmenkami (Zmenkové právo)
 • Cenné papiere
 • Správne právo